מאמרים מקצועיים ותשובות

מאמרים מקצועיים ותשובות

שאלות בסיסיות

חל איסור מוחלט לעבוד כעצמאיים ללא דיווח על כך למע"מ, ומס הכנסה ולביטוח לאומי לפני התחלת הפעילות.

עוסק פטור, לפי הגדרות החוק, הוא עסק עצמאי בעל מחזור מכירות (לפני הוצאות) עד לתקרה של 99,003 ₪ בשנה (נכון לשנת 2018).
הגדרת "עוסק פטור" קיימת אך ורק בחוק מע"מ והיא מתייחסת לפטור ממע"מ בלבד. כלומר, עוסק זה לא משלם מע"מ (כיום 17%) על הכנסותיו וגם אינו מקבל החזרי מע"מ בגין הוצאותיו.

יתרונות

 • דיווח למע"מ אחת לשנה. הדיווח הנו הצהרה שמחזור המכירות לא עלה על התקרה של 99,003 ₪.
 • הנהלת חשבונות פשוטה. אין צורך בהתחשבנות חודשית מול מע"מ.
 • תהליך סגירת התיק במע"מ פשוט יותר.
 • אין חובת תשלום מע"מ על הרווח.

חסרונות

 • תדמית של עסק קטן.
 • עוסק פטור אינו יכול לרשום "חשבוניות מס" ולכן הלקוחות לא יוכלו לקבל בגין שירותיו החזרי מע"מ, מה שעלול לגרום לאיבוד לקוחות.
 • במידה ובוצעו השקעות (שיפוצים, רכישת ציוד וכיוצא באלו) לא יהיה ניתן לקבל בגינם החזר מע"מ.
 • יש להיות כל הזמן עם יד על הדופק לגבי גובה מחזור המכירות. אם נעברה התקרה יש להודיע מיד למע"מ ולשנות סוג התיק לעוסק מורשה.

עוסק מורשה הוא עצמאי שאינו מוגבל מבחינת מחזור המכירות.
עוסק מורשה רשאי להוציא חשבוניות מס.
עוסק מורשה משלם מע"מ על הכנסותיו ומצד שני מקבל החזרי מע"מ בגין ההוצאות וההשקעות העסקיות.
הוראות ניהול ספרים החלות על עוסק מורשה מורכבות יותר.

יתרונות

 • מבחינת תדמית עדיף על עוסק פטור.
 • מוציא חשבוניות מס. וכך הלקוחות מקבלים החזרי מע"מ.
 • מקבל החזר מע"מ בגין השקעות עסקיות.

חסרונות

 • תשלום מע"מ על הרווח
 • הנהלת חשבונות מורכבת
 • דיווח חודשי או דו-חודשי למע"מ
 • תהליך סגירת תיק מע"מ מורכב. יש לדווח מה בוצע עם מלאי, ציוד וכיוצא באלו
 • סוג העסק ואחריות הבעלים
 • גובה הרווח….
 • הוצאות רישום חברה ואחזקתה
icon

הכנסות והוצאות

ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות הבית כגון:

– חשמל,
– ארנונה,
– ועד בית,
– טלפון ואינטרנט.

החלק היחסי מחושב לפי יחס החלק העסקי בבית מתוך כל הבית.
בדרך כלל 20%-25%.

הוצאה מוכרת הינה הוצאה שהוצאה כולה לצורך יצור הכנסה בעסק. הוצאה כזו מותרת לניכוי מההכנסות.

הוצאות מוכרות כגון:

– קניות סחורה,
– חשמל,
– דמי שכירות,
– ארנונה,
– אגרות,
– מים,
– צרכי משרד,
– טלפון,
– טלפון נייד,
– אחזקת רכב,
– בגדי עבודה,
– אחזקת רכב,
– אחזקת מקום העסק,
– כיבודים,
– פרסום,
– שירותים מקצועיים,
– אינטרנט,
– נסיעות לחו"ל,
– נסיעות בתפקיד,
– קבלני משנה,
– משכורות,
– השתלמויות,
– אחזקת ציוד.

הוצאות רכב כוללות:

– דלק,
– ביטוח,
– רישוי,
– חניה,
– טיפולים
בעסק עצמאי (עוסק מורשה או פטור)

הוצאות הרכב המוכרות הינן בשיעור 45%.

בחברה בע"מ ובעסק עצמאי שבו הרכב צמוד לאחד העובדים, הוצאות הרכב יוכרו בתנאי שנזקף שווי רכב בתלוש השכר של אותו עובד.

icon

התנהלות טכנית

קבלה הינו מסמך המעיד על קבלת תקבול מלקוח. יש להוציא קבלה מייד עם קבלת התקבול.
אי הוצאת קבלה או הוצאת קבלה באיחוד עלול לגרום לפסילת ספרים על ידי רשויות המס.

אלה שני מסמכים שונים.

חשבונית – מעידה על קיום עסקה. קבלה – מעידה על קבלת תקבול.

שני המסמכים אינם מחליפים זה את זה.
את החשבונית יש להוציא כשיש עסקה עם לקוח, ואילו קבלה יש להוציא מייד עם קבלת התקבול.

ניכוי מס במקור הינה אחת משיטות גביית המס במדינת ישראל, כאשר הלקוח מנכה מס הכנסה מהתשלום שהוא אמור לשלם לבעל העסק בשיעור שקבע מס הכנסה.

על כל בעל עסק לדאוג שיהיה לו אישור ניכוי מס במקור בתוקף.

על המשלם החובה לבדוק תוקף אישור ניכוי מס במקור ולנכות מס לפיו.

לבדיקת אישור ניכוי מס במקור כנסו כאן